Древни представи за биоенергията

Биоенергиите управляват жизнените функции на организма; защитните, самовъзстановяващите и саморегулиращите механизми; контролират дейността на всички органи и системи. Смущенията в протичането на тази енергия водят до възникването на т.нар. болести на цивилизацията: преумора, заседнал живот или стресове и в реултат навред се ширят неврози, неврастении, главоболия, мигрена, безсъние, колебание на артериалното налягане, затлъстяване, астма, ишиас и много други.

Идеята за съществуването на жизнена енергия, обуславяща биоенергитичните лечения, е вълнувала учените, философите и духовните водачи на човечеството през хилядолетията. Изследването на тази мистериозна енергия и нейните озадачаващи прояви могат да се открият в историите на всички големи цивилизации.

Описвани с различен език, с чудновати тълкувания и странни приложения, често с религиозни наслойки и произволни идеалистическите концепции, тези явления и способности, са отломки и отражения на едно Древно знание, и до днес поразяват непознатите хора и хвърлят предизвикателства към модерната наука.

Древен Египет – “ГА-ЛАМА”. Духовни тела. Дишане

“Га-лама” е най-старото (известно) определение на жизнена енергия. То се е появило у древните египтяни, в която (засега) съществува (за нас) само в митологията. Египетските ръкописи подробно описват устройството на човека, състоящ се не само от видимото веществено тяло, но и от няколко невидими “духовни” енергетични принципи – полета, които се организират, поддържат и дори надживяват неговата смърт като по-устойчиви системи. Жизнеността на тези енергитични “тела” на човека, според древните египетски разбирания, зависи от съдържащата се в тях универсална жизнена енергия – ГА-ЛАМА. Тя е основа на съществуването. Тъй като с всяко вдишване съществата приемат нов живот, за нейното акумулиране е съществувала една древна техника със специални дихателни упражнения. Затова тя е наречена египетската йога

Древна Индия

Хилядолетия преди новата ера изследването на човека на почвата на индуистката култура е достигнало респектиращо високо ниво. Санскритската терминология, употребявана за описание на различни аспекти от това изследване, се е оказала дотолкова съвършено създадена, че преминала без изменение в международния лексикон. Общото значение на някои понятия, като например прана, нади, чакри, кундалини е попринцип известно на практикуващите йоги от цял свят.

Теорията за Прана

Като жизнена сила е възникнала в резултат на опитите да се отговори на въпроса за източника на енергия в тялото. Етимологически тя се разглежда като първична храна (пра-ана) и едновременно като първично движение (пра-над). Според старата версия живите организми са потопени във всеобщия океан от прана, съдържащ се във въздуха, в храната, в слънчевите лъчи, като се дават съответни методики за хранене, дишане и чувстване, за да се събира и акумулира тази енергия. Сега знаем, че чрез храненето се осигурява обмен на вещества в организма; чрез дишането – обмен на енергия; а чрез възприятията – обмяна на информация.

Последният обмен се извършва чрез рецепторите, които са “прозорците” на нервната система и играят роля на посредници между нея и външната среда, преобразуващи постъпващата информация в нервни импулси – стандартни електромагнитни сигнали – единственият език, познат на централната нервна система. Образно казано, рецепторите са огниво, върху което Информацията предизвиква от кремъка на веществата искри от Енергия, които привеждат в действие Мотора на живота.

Лекарите знаят, че в организма има орган, сумиращ енергията на импулсите, пристигащи от всички рецептори. Това е специалното мрежесто образувание на ствола на мозъка – т.н. ретикулярна формация /РФ/.

Милионите биоелектричени заряди, непрекъснато възникващи в екстерорецепторите зареждат последната с енергия, която след това по необходимост се предава на различни нива. При тези разсъждения понятието “Прана” може да се отъждествява с понятието енергия на нервния импулс. При това “Универсалната”, т.е. черпената от околното пространство Прана, е биоенергията, пристигаща от различните рецептори и сумирана от РФ като единна енергия.

Не винаги модерният концептуален апарат е в състояние да преведе и обясни древните знания на съвременен научен език. Така например в древноиндийските книжовни източници се твърди, че Прана тече в организма по специални нервно-токови “каналчета” – проводници, наречени

Нади

Които са във функционална зависимост с цялостната психична и умствена дейност. Но ето че още през 1962 година Академията на медицинските науки на КНДР съобщи за откриването на “нова съдова система на живия организъм”, съвършено различна от нервната и кръвоносната системи. Тя се състои от снопчета тънки, тръбообразни структури, съдържащи безцветно прозрачно вещество. Тази система много добре предава биоелектрически сигнали и е аналогична на описаната система от около 72 000 нади в древноиндийските Упанишади!

Със специален режим на живот, пости, билки, дихателни упражнения йогите “пречистват, отварят” своите нади, преди да започнат биоенергийните, психическите и парапсихическите упражнения. Ако това не стане (“ако ученикът бърза”), те предупреждават за последващи евентуални психически деформации.
Трябва да подчертаем, че йога не е теоретична дисциплина. Тя се базира на опита си, а не на спекулативни основи и нейните твърдения са извличани в резултат на огромен брой статистически изследвания и екстрасензорни анализи. Така сега се регистрира как с помощта на древни методики (например Пранаяма – контрол върху дишането) днешните йоги съзнателно насищат организма си с огромен биоенергитичен потенциал, образуващ активно енергитично поле около тялото им. Затова не е никак случайно, че най-мощното заснето досега биополе е това на един йога.

С помощта на различни практики йогите могат да насищат с прана отделни органични и неорганични субстанции (например вода), която може да бъде използувана за увеличаване на биополетата на по-слаби индивиди. Тези твърдения, които по-рано изглеждаха странни, мистични, сега могат да бъдат обективно доказани с Кирлиановия ефект или с модерната апаратура на д-р Нарендран – директор на института по неврология в Мадрас.

Кундалини

Се означава потенциалната или акумулираната (скрита или спяща) такава. Терминът произлиза от санскритски “Кундала”, означаващо спирално навита змия, каквото е понятието за материализираната проява на тази статична енергия, спяща (при обикновения човек) в основата на гръбначния стълб. Въпреки тези епитети Кундалини не спи, а подобно на динамомашина прозивежда енергия и я разпраща из тялото за осъществяване на всички форми на физическа, усмтвена, емоционална или творческа активност. Тя поддържа праната в организма, затова някои автори я наричат “електростанция за всички системи на живото човешко същество”.
Йога дава методики (главно дихателни упражнения) за “събуждане” на тази “змийска сила” и изкачванетой на по-грони енергитични нива

Чакри

съпровождано с усещане на изкачваща се топлина и с неописуемо приятно психично преживяване (шакти) – чувствено блаженство (ананда). Ще подчертаем, че тези древни специфични физиологични методи боравят респектиращо вещо с био- и психоенергиите, активизирайки до невероятна степен не само телесните, но и био- и психоенергийните възможности и изяви на личността.
Древноиндийската традиция например твърди, че когато Кундалини достигне хилядолистника (най-горната – Сахасрара чакра), открива се така нареченото “трето око” и практикуващият добива ясновидски способности.
Сегашните коментатори говорят, че в случая течащата биоенергия активизира епифизата, възражда стари асоциации и стимулира телепатичното виждане. Древноиндийските психофизиологическо учение за биоенергийните ретранслационни центрове (чакри) очаква съвременните учени и им подготвя големи изненади.

Тибет –“ТУМО”. Насочване на биоенергията. Акумулиране на енергията в талисмани.

Връщайки се към древните представи за биоенергията, трябва да споменем, че в тибетските манастири тя носи името ТУМО;тече в тялото чрез особени, “свръхтънки канали: (дори на полево ниво) и образува енергитично поле около тялото. Чрез особена техника, включваща серии от дихателни и психофизически упражнения, монасите привикват организма си да излъчва такава интензивна топлина, че стоящи голи на снежния връх, стопяват снега на няколко метра около себе си. Ламите твърдят, че могат да контролират и друг вид психоенергия (шуг или теал); могат да я предадат на други хора и т.н.

Шаманът – психоритмотерапия + сугестия

От зората на цивилизацията до днес по много части на земята ШАМАНЪТ – жрец, лечител, учител и пророк – е мощен екстрасенс, използващ различни психотехники за биоенергитично лечение. Чрез специален натрапващ се ритъм той провежда една успешна психоритмотерапия, възбуждайки дълбоките структури на мозъка, където са разположени центровете, управляващи бодростта и релаксацията, гневът и радостта, т.е. – настроението. Под действието на звуковия дразнител в организма се повишава концентрацията на ендогенния етанол, т.е. – на етиловия спирт; в лимбичните структури на мозъка се образува такова количество ендорфини, което е достатъчно не само за лечението, но и за напълно безболезнена ампутация. Също при определен ритъм пигментът меланин превръща звуковата енергия в химическа, която от своя страна осигурява синтез на множество биоенергийни вещества – адреналина, ацетилхолина, андрогените (пл. Хормони) и др. Изпаднал в такова наркотично трансово състояние, човекът вече е податлив на сугестивни въздействия във вид на заклинания с насочен лечебен или друг ефект по желание на могъщия магьосник.

Китай – Япония – Чи; Ки. Хронобиология. Йин и Янг

Това е името на биоенергията, течаща през всички живи същества, дадено от древните китайци. Спуснатото от преди повече от 5000 год. В Китай древно учение за акупунктура се основава върху протичането на тази енергия през 12-чифтни симетрично разположени траектории (меридиани) плюс 2 главни срединни, свързващи т.нар. биологично активни точки със съответните им вътрешни органи и системи. Тези меридиани образуват затворена циркулационна система с пълен кръговрат на биоенергията за 24 часа, сезонно и годишно. Това обуславя цикличната активност на различните органи, а оттам и изискването за диференцирано лечение, съобразено с денонощния и годишния часовник.
Поляризираната биоенергия в организма се проявява при взаимодействието на двете противоположни начала: положителна (Янг) – “слънчева, топла, мъжка, твърда”… и отрицателна – (Ийн) – “сенчеста, лунна, хладна, дамска, мека”…

Различните екстрасенси може да бъдат с (да излъчват) една от двете енергии и те трябва да знаят коя, тъй като болният е с нарушено равновесие между Янг и Ийн, което се изразява в излишък (Янг) или недостиг (Ийн) на биоенергия в някой орган (респективно точка, меридиан). Затова и лечението се състои в съответно въздействие върху тези биологично активни точки с необходимата енергия, за да протече тя по меридиана към “болния” орган, при което функцията на последния се нормализира и той “оздравява”. Това лечение се осъществява не само чрез акупунктура и акупресура, но и чрез електроимпулси, ултразвуково, лазерно и др., а също и чрез радиестечично облъчване или с безконтактен масаж от специалист – екстрасенс.

Подобни вярвания и практики с учудващо вярна рационална основа можем да открием и при много други народи и племена, но мисля,че и това е достатъчно като илюстрация за напредналите знания на древните относно биоенергията.

Средновековие – езотерични школи. Хромотерапия

В отговор на властващото през Средновековието мракобесие много будни и любознателни хора, недоволни от догматичния религиозен и наивния мироглед, образуват тайни общества, които по свой път се стремят да открият тайните на живота и света. Някои от тях, водени от силни зрящи екстрасенси, дотолкова са изпреварили времето си в тези изследвания, а за други е все още в неведение.

Розенкройцерите, например в своята Космогония описват подробно различни съставки на биополето, а също и експерименти за тяхното разделяне и целенасочено изпращане в пространството, свързано с ясновидство, с теледиагностика, лечение от разстояние и други подобни, за някои от които едва сега се заговори като за доказано чудо, а други са все още “недостъпни”.

В същия труд се описват възприемателни излъчващи центрове в тялото като вихрови енергитични възли, различно въртящи се при обикновения човек, при медиума и при съзнателно развилия ясновидство. Дават се и методи за точни диагностики въз основа на формата, силата и цвета на биополето на болния, както и с какъв цвят биполето той трябва да бъде лекуван. Последните твърдения имат за нас голямо евристично и практично значение, тъй като те могат да помогнат на лечителите в техните диагнози, а на изследователите – да класифицират самите екстрасенси според преобладаващия цвят на тяхното биополе.

Например екстрасенс с преобладаващо червено и инфрачервено поле е винаги активен и повишава етерните трептения и топлината на всичко, подложено на неговите влияния. Затова той ще има най-голям успех при лекуване на анемии, меланхолии, апатия, леност, отчаяние, безапетитие, Болезнената мълчаливост – една обикновена фаза от манията, за няколко сеанса може да се превърне в здрава, жизнерадостна веселост. Обратно – буйните маниаци много бързо могат да бъдат усмирени от ръка с ултравиолетово излъчване, Тя е магическо средство срещу много нервни разтройства, възпалителни процеси, мигрени и други, които премахва за една нощ.

Така всеки цвят и всяка болест имат своя собствена вибрация и тяхното познаване е необходимо на есктрасенса, който, използвайки своето биополе и с едно просто махало с цветове, може да насочи към болния необходимия терапевтичен лъч.

Европа през ренесанса

15 век. Парацелз. “Квинтесенция”, “Архея”. Магическо

С такива понятия видният немски лекар, химик и философ наименува биоенергията, която заема централно място в неговата система, тъй като направлява вегетативните функции, произвежда живота, здравето и квинтесенцията. Лекува и с амулети и талисмани, наситени с биоенергия; твърди, че магнитът може да предаде на организма своята енергия, като демонстрира с него лечение на паталогични пристъпи, с което се явява пионер на магнетизма и магнетичното лекуване и предвестник на делото на Месмер, на хипнотизма и електротерапията.

17 век. Месмер. “Животен магнетизъм”. Контрол и насочване на биоенергията

Този знаменит немски лекар-екстрасенс твърди, че ялата вселена е изпълнена с един флуид, чрез който се осъществява взаимодействието между всички живи и неживи обекти. Тази магнитна сила може да се събира, концентрира и пренася от едно тяло на друго (пряко или през разстояние!). Сам зареден с мощно биополе, той е правил паси с ръцете над съответни части от тялото и бързо е поставял в транс цяла верига истерично болни и възторжени поклонници, На базата на неговото дело четвърт век след неговата смърт английският хирург Брейд открил хипнозата (1841г.)

18 век. Райхенбах. “Одична сила”. Сензитиви

След много открития в химията и геологията големият немски учен барон Райхенбах се занимава в продължение на 30 години с изследване на есктрасенси, които нарича сензитиви, Написал е многобройни и обемисти трудове, упътвания за лесно намиране на екстрасенси и резултатите от 13000 регистрирани опита.
Доказал е пренасянето на “Од”-а от човек на човек, описал е действието на пасите от близо и далеч; от централната нервна система по нервите навън (неметично-разпръсквателно) или обратно (соретично-събирателно); приспиващите (прави) паси отгоре надолу и събуждащите (обратни) – според посоката на нерва. При доближаване на някоя точка от тялото на едноименен полюс на друг човек или магнит, той чувства възбуда, раздразнение, температура. Ако същото се направи с разноименен полюс, той чувства успокоение, хладина, приятност, частична анастезия и отпускане. Тези два вида действия – изономно и хетерономно – образуват основата за лечение с магнетизъм.
Описва и цветове на биополето, виждани през прегради, четени със затворени очи, наблюдаване на човешките органи, магнетични сънища, развиване на ясновидство и много други неща, които сега правят най-добрите екстрасенси. А тези трудове са писани преди 120-150 години. А нашите учени и експериментатори започват едва сега и то – от нула. Ето докъде води вулгарният материализъм, който отричаше тези явления и монополът върху информацията, който цареше у нас близо половин век!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *